فروشگاه جدید لندن مایکروسافت باشکوه، بزرگ با تم بریتانیایی شرکت مایکروسافت بیش از ۸۰ فروشگاه در سراسر جهان دارد اما هیچ یک شبیه فروشگاه جدید لندن این کمپانی نیستند. به گفته ستیا نادلا مدیرعامل فعلی مایکروسافت، باید آن را بهترین ...