نقد نمایش اسب چشمه یک کارگر اخراجی به نام احمد به دلیل فقر، خانواده ‌اش را پنهانی در خانه ‌ای سازمانی متعلق به شرکت نفت، اسکان می ‌دهد. او معتقد است سکونت در آن خانه حق آن‌ هاست. ولی با ...