نام کره از یکی از امپراتوری های بزرگ کره بنام گوگوریو گرفته شده که به KORYO معروف است و یکی از قدرتهای بزرگ در شرق آسیا بوده است . تا اواسط قرن بیستم ، کره در درجه اول یک جامعه ...