فلا کوتی نوازنده و آهنگ ساز، پیانیست، درامر و فعال حقوق مدنی بود. او پدر موسیقی Afrobeat است. او چندین بار از سوی دولت وقت نیجریه محاکمه شد. به خاطر نوشتن اشعار سیاسی و اجتماعی و زیر سوال بردن دولت ...