آیا زبان اشاره در میمون‌ها وجود دارد؟ چگونه دیوید لِونزِ روانشناس متقاعد شد تا موضوع انسان‌محوری را مورد سوال قرار دهد و دوباره روی هوش میمون‌ها مطالعه کند. کلینتِ شامپانزه چگونه این کار را انجام داد؟ آگاهی و هوش و ...

زبان نخستین و تنها روش ارتباطی انسان با دنیای پیرامون و دیگر موجودات است. زبان نمودهای مختلفی دارد و همه در نهایت به واژه و معنا ختم می‌شوند. تا به حال به این مهم فکر کرده‌اید که واژگان چگونه به ...