درباره نمایش دروغ پُل و آلیس، زوجی از دوستانش، میشل و لورا را به شام مهمان کرده‌اند. همان روز آلیس میشل را با زنی دیگر در خیابان دیده و حس خوبی به شام امشب ندارد. او ماجرای خیانت میشل را ...