مطمئنا همه ما در برهه ای از زمان در رابطه با موضوعات حساسی صحبت می کنیم که نمیخواهیم کسی از آنها مطلع شود. اما تاکنون به این مسئله فکر کرده اید که وقتی درون خانه ای که تنها اعضای خانواده ...