در دنیای امروز سوارشدن به هواپیما و پرواز کردن تا مقصد امری عادی محسوب می‌شود اما گاهی به‌صورت ناگهانی از پرواز می‌ترسیم. در این بخش به بررسی علل ترس از پرواز می‌پردازیم اگر این اتفاق برای شما نیز رخ‌داده است ...