همه ی افراد در طول زندگی ترس از ازدست دادن های مختلفی را تجربه می کنند مثل ترس از دست دادن خانواده،ثروت،شغل و ….. که هر کدام از آن ها می تواند تاثیرات متفاوتی بر زندگی افراد بگذارد. در زندگی ...