فون واژه یا تلواژه، شماره تلفنی ترکیبی از اعداد و حروف است که برای برندسازی و جاانداختن خط تماس یک نام تجاری خاص، کاربرد زیادی دارد. این شماره تلفن می‌تواند ترکیبی از اعداد و حروف بوده و یا تنها از ...