به دنبال انقلاب، سینمای ایران نیز دست خوش تغییر و تحولات زیادی شد به گونه ای که سینما کوبیده شده و از نو تاسیس گردید. برای بررسی بیشتر سینما در دوران انقلاب با آراد موبایل همراه باشید. ...