«رسول صدر عاملی» با ساختن فیلم هایی همچون «من ترانه، ۱۵ سال دارم» یا «دختری با کفش های کتانی» نشان داده است که دغدغه ی دختران نوجوان و جوان را دارد. او در راستای معرفی چهره های مهم سینمایی ...