بعد از ورود سینما به ایران نوبت به تجربه ها و اولین ها رسید از اولین فیلم کوتاه صامت تا اولین اسکار سینمایی ایران که هنوز هم این اولین ها با کسترش تکنولوژی در سینما و همچنین رشد و توسعه ...