«دریا دریایی»، دانش آموخته کارشناسی کارگردانی از دانشگاه تنکابن و کارشناسی ارشد بازیگری از دانشگاه تربیت مدرس است. او که این روزها نمایش «کلفت ها» را بر صحنه خانه هنرمندان در حال اجرا دارد، کارگردانی نمایش «خلوتگاه» از «ابراهیم مک ...

نمایش کلفت ها «کلفت ­ها» از جمله نمایش ­هایی است که در ایران اجراهای متعددی داشته و تقریبا هر سال به روی صحنه می رود و کارگردانانی از جمله «دکتر علی رفیعی» و «علی اکبر علیزاد» نیز  آن را کارگردانی کرده ...