مسیری به سوی اندوه «دولوروسا» مسیری رو به اندوه است، نمایشی که بیننده را چنان در خود غرق می کند که اندوه و شادی اش در هم تنیده می شود و در پایان این غم است که پیروز می گردد. ...