نقد فیلم سرخپوست هوا بارانی است و زیر این باران شدید، در حیاطی بسته و فضایی بین خاکستری و آبی تیره، زندانیان با ابزارهایی در دست در حال تلاش برای از جای درآوردن چوبه ی دار هستند، اما موفق نمی ...