کریستین پتزولد، فیلمساز صاحب‌سبکِ آلمانی را تا قبل از«فینیکس»(Phoenix) با «باربارا» می‌شناختیم. اما «فینیکس» بنوعی نقطه‌ی اوج و پختگیِ کار ِ پتزولد از آب درآمد. مولفه‌های ثابت کارهای پیشین پتزولد اگر در فیلم‌های قبلی گاهی اغراق‌شده و آزاردهنده بنظر می‌رسید، ...