ما خواب می بینیم، گاهی هر شب و گاهی فقط چند بار در سال. خواب ها واضح نیستند، صحنه ها پشت سر هم نمی آیند، مسیر مشخصی ندارد و داستان واضحی را هم تعریف نمی کنند. با وجود همه ی ...