انسان خردمند اداره کننده جهان است زیرا تنها حیوانی است که می‌تواند به چیزهایی که صرفا در تخیلش وجود دارد باور داشته باشد، مانند خدایان، سرزمین ها، پول. و حقوق بشر. با شروع چنین ایده تحریک ‌آمیزی، انسان خردمند قصد ...