پرداختن به افسانه ها و باورهای مردم قدیم را بیشتر در فیلم  های داستانی دیده ایم؛ باورهایی که با کمی تخیل به فیلم هایی ماندگار تبدیل شده اند. داستان هایی که سینه به سینه نقل شده و به شکل باور ...