اگر موسیقی به جای لرزش های نامرئی از نور ساخته می شد، امکان داشت مانند اتاقی پر از لامپ های آویزان ضربان دار که در حال حاضر در SoHo می درخشد باشد. ...