فضای اقتصادی به طور مستمر از فضای سیاسی و اجتماعی متاثر است. بنابراین در دوره ای که تحریم و نوسانات ارزی و نبود رابطه ای بی حاشیه با دیگر کشور ها بر سر صنعت خودرو سایه افکنده، مدل هایی از ...