هتل متحرک ATS صنعت گردشگری رو به تحول و پیشرفت بوده و هر روز پتانسیل های تازه ای در آن کشف شده و یا خلق می شود. هتل خودران ATS ، پس از کشتی ها خودران رولز رویس که جهان ...