وقت آن رسیده است که مسافران روزهای طولانی که زیر تابش خورشید قرار می گرفتند را فراموش کنند، روی صف های طولانی برای دوش گرفتن کنار دریا خط بکشند، استخر موج ها را فراموش نمایند! چرا که هتل هایی ساخته ...