خوب که گوش کنی صدای زنگوله چهارپایان و همهمه مسافران تازه از راه رسیده را از دل تاریخ خواهی شنید. عده‌ای در حجره‌های دالانی شکل بساط استراحت مهیا کرده و تعدادی در حال علوفه دادن و تیمار اسب و استرهای ...