تلاش در جهت رسیدن به اهداف باعث ایجاد عزت نفس در شخص می‌شود؛ هر چه تلاش انسان در این مسیر بیشتر باشد به پیشرفت خود در زندگی کمک مؤثرتری کرده است. رؤیاها و خواسته های شما چه کوچک باشند چه ...