هدیه دادن یکی از قدیمی ترین زبانها برای بیان عشق بوده است. در همه ی فرهنگ ها هدیه دادن و هدیه گرفتن نشان از محکم شدن پیوند زناشویی است. هدیه دادن و هدیه گرفتن موجب سلامت روح و جسم هر ...