دنیا تاریک است و با هر قدم و هر تصمیم به سوی سیاهی بیشتر حرکت می کند، آن قدر که آدم هایش را می بلعد، بزرگ ترها را نابود می کند و بچه ها را می خورد. این بخشی از ...