سال گذشته وسترن ِ دوست داشتنی «تصنیف باستر استراگز» از برادران کوئن در یک روند آهسته و پیوسته سینمادوستان سراسر جهان و بطور خاص دوستداران ژانر وسترن را حسابی سر ذوق آورد و سینه‌به‌سینه بین مخاطبان پخش شد. هر چند ...