کوروش یکی از بزرگترین پادشاهان ایران و بنیانگذار سلسله هخامنشی بود. روایاتی که در مورد شخصیت، سیاست، جهانگیری و برخورد با ملل مغلوب شده از او موجود است، وی را به صورت چهره ای افسانه ای در تاریخ ثبت کرده ...