طراحی داروهای بیولوژیک برای مبارزه با بیماری های گروه خود ایمنی نظیر MS، دیابت و … سفری از DNA به پروتئین ها محسوب می شود. تمام این داروها در نتیجه ی غیرمستقیم استفاده از مولکول های نوترکیب DNA یعنی همان ...