سیاوش آبادیان غائب بزرگ فیلم سرو آب است، شهیدی که همه داستان، یافتن هویت اوست. «سرو زیر آب»، جدید ترین ساخته «محمد علی باشه آهنگر» است. باشه آهنگر متولد ۱۳۴۱ و دانش آموخته «دانشکده سینما تئاترِ دانشگاه هنر تهران» است. ...