دادگاه شروع شده و متهم به صحنه وارد می گردد. متهمی که شبیه خلافکاران نیست و بیشتر به آدمی می ماند که فکر می کند وارد یک بازی یا نمایش شده است. به محض ورود متهم، دادستان اعلام می کند ...