همدلی یا همدردی یک مهارت است و در اینجا ۵ راه برای تقویت و بهبود آن را دنبال می‌کنیم. همدلی یکی از آن واژگانی‌ست که در سال ۲۰۱۹، می‌تواند هر فردی را وادار به رویارویی با حس بشردوستی خود کرده ...