نوع‌دوستی را می‌توان به این صورت تعریف کرد: رفتاری که هدف آن کمک به دیگران است حتی وقتی که هیچ‌گونه نفعی عاید فرد نشود یا انتظار نفعی را نداشته باشیم. بیشترِ تحقیقات به این موضوع پرداخته‌اند که چرا مردم دست ...