نپال از معدود کشورهایی است که از تنوع آب و هوایی چشمگیری برخوردار است. شمالِ آن آب و هوایی سرد و کوهستانی همراه با کوه‌های عظیم پوشیده از برف دارد. نواحی میانی و مرکزی آن‌که با تپه‌ها هموارشده، آب و ...