معرفی ایزدان مذهب هندوئیسم هندوستان مهد عجایب، آداب‌ورسوم و آیین‌های متنوع و مختلف است. مردم هندوستان در شهرهای مختلف این شهر، خدایان مختلفی را پرستش می‌کنند. در آیین هندو یک خدا یا منبع قدرت اصلی وجود دارد و مضامینی مثل ...