هر مکتب ادبی پیروانی برای ترویج اندیشه ها و نظریات خود دارد و هنرمندان براساس اصول و ویژگی های خاصی که بر آن مکتب حاکم است به خلق آثار خود می پردازند. یکی از مهمترین عوامل در پیدایش مکتب های ...