این روزها که همه جا صحبت از سیل، بارش های تند باران و طغیان روخانه ها است، شاید نیاز به اپلیکیشن های هواشناسی بسیار احساس شود. امروز هر فردی برای خارج شدن از خانه، سفر رفتن و حتی برپایی پیک ...