هواپیما همیشه وسیله حمل و نقل کاملا متفاوتی بوده است و برخلاف خودرو، عده ی کمی قادر به هدایت آن هستند. هواپیما Icon A5 به عنوان سمبلی از آرزوی بشر برای راندن هواپیما به مانند راندن خودرو، ظهور پیدا کرد ...