«شازده احتجاب» نام رمانی از «هوشنگ گلشیری» است که وی آن را خوش اقبال ترین اثر خود می داند. حال «افشین زمانی» نمایشی با همین نام و برگرفته از این رمان را با بازی رها مقدم، علیرضا لبیبیان، شهاب ...