چه بخواهیم و چه نخواهیم هوش مصنوعی در زندگی ما تأثیرگذار است و این تأثیر به گونه‌ای نیست که بتوان آن را انکار کرد و یا همچون گذشته آن را صرفاً به ارتباط بین انسان و ربات خلاصه کرد در ...