هوش مصنوعی به سرعت همه جنبه‌های زندگی ما را تغییر می‌دهد. قطعا زندگی کاری هم از این قاعده مستثنی نیست و هوش مصنوعی در محل کار هم حضور خواهد داشت. خیلی زود، حتی آن دسته از ما که در شرکت‌های ...