استوارت سیتون می گوید: مغز انسان غیرمعمول ترین و ناشناخته ترین ابزاری ست که در اختیار بشر قرار گرفته است. اگر بخواهیم یک مغز انسان را وزن کنیم، به وزنی نزدیک به ۱.۴ تا ۱.۵ کیلوگرم می رسیم و این ...