تا به امروز نمایشنامه های زیادی در رابطه با مرگ نوشته شده و در تعدادی از آنها به شوخی با این مقوله مهم پرداخته شده است که مهم ترین آنها را می توان نمایشنامه «مرگ در می زند» از «وودی ...