هر بار که یک فناوری جدیدی توسعه می‌یابد، یکی از اولین گروه‌های مردم که آن را در آغوش می‌کشند، خلاف‌کارها هستند. سارقین بانکی از اتومبیل‌های تعقیب و گریز استفاده می‌کنند، کسانی که هنرشان فریبکاری است از تلگرام‌های جعلی برای جلب ...