عنوان Death Stranding مدتی است که به دست بازی‌بازان در سراسر دنیا رسیده است و قابل تهیه است. حقیقتا تا قبل از عرضه این بازی، اطلاعات چندان دقیقی نداشتیم که بدانیم این بازی دقیقا چیست و یا چطور عنوانی است. ...