اگر  علاقه به بحث های روانشناسی داشته باشید و کمی هم اطلاعات و کتاب درباره ی اختلالات روانی خوانده باشید،به احتمال زیاد نام بیماری نوسانات شدید خلقی یا اختلال دوقطبی را شنیده یا دیده اید. امروز در آراد مگ می ...