وابستگی و اعتیاد عاطفی عزت نفس و هویت وجودی ما را سلب می‌کند و همیشه نیاز به تحسین و تأیید اطرافیانمان داریم. زندگی مسیر پرفراز و نشیبی برای کسب تجربه و یادگیری است و این راه با وجود نشانه‌ها به ...