واقعیت مجازی می تواند دریچه ای باشد که از طریق آن پا به دنیایی جدید می گذارید ، دنیایی به شیرینی رویا پردازی های کودکی تان اما این بار با ظاهری واقعی تر. تکنولوژی واقعیت مجازی تجربه ایمن کارهایی را ...